Termos e condicións

1. Acerca deste documento:

1.1 Este documento establece os termos e condicións ("as condicións", "estas condicións") dunha venda de tecnoloxía LEMA ("LEMA"), comprada por un concesionario, empresa A&D, grupo de compras, usuario final, cliente minorista ou calquera outra entidade ("COMPRADOR")

1.2 LEMA pode cambiar estas Condicións en calquera momento. Eses cambios non afectarán os pedidos xa enviados por PURCHASER.

2. Definicións:

2.1 Nestas condicións os seguintes termos terán os seguintes significados:

- Día hábil: de luns a venres. agás días festivos bancarios ou outros

- Contrato: o acordo formado cando LEMA acepta entregar Bens ao COMPRADOR a un prezo acordado e que inclúe estas Condicións

- Enderezo de entrega: o enderezo de entrega proporcionado por PURCHASER a LEMA.

- Mercadoría: mercadorías encargadas por COMPRADOR

- Prezo: o prezo dos Bens segundo o notificado por LEMA e logo acepta subministrar os Bens ao COMPRADOR

- LEMA: LEMA Technology, unha empresa rexistrada en China, con número de teléfono principal de contacto: +86 10 69412688

- COMPRADOR: calquera persoa ou entidade que encargue mercadorías a LEMA Technology

3. Solicitude:

3.1 Estas Condicións aplícanse a todos os pedidos realizados polo COMPRADOR a menos que se escriban e acorden especificamente termos alternativos. Non se aplicarán outros termos ou condicións.

 

4. Precios:

4.1 Todas as listas de prezos, folletos e catálogos están pensados ​​só como guía e o prezo de todos os Bens estará suxeito a confirmación por parte de LEMA cando PURCHASER realice un pedido. Calquera oferta que fai LEMA para proporcionar mercadorías a certo prezo só permanecerá aberto durante 30 días a non ser que se indique o contrario nunha cotización de LEMA. Despois dese período, retirarase a Oferta LEMA.

 

5. Pedidos de compra:

5.1 O contrato para a subministración de mercadorías entre COMPRADOR e LEMA constituirase cando LEMA notifique ao COMPRADOR o prezo dos produtos e condicións do presente documento ("pedido") e o COMPRADOR desexe proceder ao pedir os produtos.

5.2 Pode enviar pedidos de compra por correo electrónico ao noso representante de vendas. Todos os pedidos de compra deben incluír: a súa información de facturación completa, incluído o enderezo de facturación, a persoa de contacto e o seu número de teléfono. Información completa de envío (onde se deben enviar as mercadorías), incluído o enderezo físico, a persoa de contacto e o seu número de teléfono, así como calquera requisito especial de entrega (as solicitudes especiais de entrega poden supor gastos de envío adicionais) e o intervalo de datas de entrega solicitado (moi importante - ver máis abaixo) )

A data de entrega solicitada é un elemento obrigatorio do pedido. Se non se indica unha data de entrega, o envío do pedido en canto estea listo. A indicación dunha data de entrega anterior aos prazos de entrega indicados para os artigos do pedido producirá o envío do pedido en canto estea listo. Se se precisa unha data de entrega específica, indique unha serie de datas que sexan aceptables, xa que é posible que non sexa posible entregala nunha data específica. Se non se pode recibir un pedido ata unha data determinada, indique unha data "non antes", entendendo que o pedido pode chegar en calquera momento despois desa data e non chegará necesariamente ao día seguinte.

5.3 Os pedidos de compra recoñecidos por LEMA non se poden cambiar nin cancelar sen o consentimento de LEMA, que pode estar condicionado ao acordo do cliente de pagar gastos aumentados ou adicionais derivados do cambio ou cancelación solicitados, incluído pero non limitado a un vinte e cinco por cento (25% ) cargo de cancelación se o pedido se cancela ou cambia nun prazo mínimo de trinta (30) días antes da data de entrega prevista, tal e como se recoñece. Os produtos con opcións personalizadas non se poden cancelar nin devolver.

6. Entrega:

6.1 Todos os gastos de entrega serán pagados polo COMPRADOR a menos que LEMA acorde o contrario por escrito.

6.2 A entrega farase ao enderezo de entrega facilitado polo COMPRADOR no pedido. Non se recoñecerá ningún pedido nin se procesará sen un enderezo de entrega confirmado.

6.3 LEMA non asume ningunha responsabilidade por calquera dano ás mercadorías que se produza durante o seu tránsito. Todo o risco nas mercadorías pasará a COMPRADOR cando as mercadorías saian do almacén de LEMA.

6.4 Todos os prazos de entrega son aproximados e poden estar suxeitos a cambios. Calquera atraso na entrega non lle dará ao COMPRADOR o dereito de reter o pagamento para rexeitar a recepción das mercadorías, recibir un reembolso de multa ou rescindir o contrato

6.5 É responsabilidade do COMPRADOR asegurarse de que haxa un acceso adecuado e seguro ao enderezo de entrega das mercadorías ordenadas por PURCHASER, tendo en conta o tamaño, o peso e a maior parte das mercadorías ordenadas polo COMPRADOR. Se as mercadorías pedidas non se poden descargar debido a un acceso inadecuado, as mercadorías poderán devolvelas ao almacén de mercadorías e poden aplicarse taxas adicionais de almacenamento de mercancías e taxas adicionais de re-entrega.

6.6 É responsabilidade do COMPRADOR asegurarse de que o COMPRADOR mediu correctamente a área na que se instalarán as Mercadorías (así como todas as áreas de acceso á área de instalación) para garantir un acceso adecuado tendo en conta

ten en conta o tamaño, o peso e a maior parte dos produtos que o COMPRADOR pediu.

6.7 Se o COMPRADOR non está presente para recoller os Bens ou o COMPRADOR rexeita sen razón o envío da Bens. LEMA pode cobrarlle ao COMPRADOR custos razoables de devolución da Mercadoría ao almacén de mercancías, custos razoables de almacenamento e cargos razoables por entregarlle de novo a mercadoría a COMPRADOR. A negativa a un envío non constitúe en ningún caso a cancelación dun pedido ou a reclamación para recuperar ou denegar o pagamento do pedido.

7. Forza Maior:

7.1 Mentres LEMA procura completar todos os pedidos dentro dos prazos previstos, certas circunstancias fóra do control de LEMA poden impedilo. Estas circunstancias inclúen desastres naturais como incendios, inundacións, tormentas violentas, interrupción do servizo de conflitos laborais, exclusións, dificultades de transporte, fallo da máquina, incumprimento dos provedores, incumprimento dos provedores de mercadorías ou compoñentes ou dificultades incontroladas similares. Se se dan tales circunstancias. LEMA terá dereito e terá tempo para (i) buscar acordos alternativos co Comprador, (ii) deixar de fornecer os Bens e proporcionar ao COMPRADOR un reembolso completo ou (ii) proporcionar os Bens só unha vez que as circunstancias pertinentes o permitan.

 

8. Condicións de pago:

8.1 O COMPRADOR comprométese a pagar o prezo, os gastos de entrega e calquera outro cargo acordado. Recomendamos a PURCHASER que use a transferencia telegráfica (T / T) como o método máis común en China. Se PURCHASER quere aplicar outras condicións de pagamento como a carta de crédito á vista (L / C á vista) ou Documentos contra o pago á vista ( D / P á vista), o COMPRADOR debe confirmar co noso representante de vendas antes de realizar calquera pedido.

8.2 A non ser que se acorde o contrario, as condicións de pagamento das mercadorías serán do 70% do prezo pagado por adiantado no momento do pedido e do saldo de pago antes da data de envío. A produción do pedido non comezará ata que se reciba o primeiro pago do depósito do 70%. Se ambas as partes aceptan prazos especiais de entrega de produtos de 4 semanas ou menos, o pago total deberá realizarse inmediatamente despois do pedido.

8.3 Calquera termo distinto dos mencionados no 8.2 aquí require unha solicitude de crédito aprobada por LEMA.

8.4 Todas as facturas pagaranse no remate da sede social de LEMA / ou a través da conta bancaria como se indica na factura. En caso de impago ata a data de vencemento.

LEMA terá dereito (i) a recibir de PURCHASER xuros do 1% ao mes por todas as cantidades pendentes (ii) a recibir de PURCHASER unha cantidade adicional do 10% de todas as cantidades pendentes ou $ 100 (o que sexa maior); e / ou (iii) suspender e / ou rescindir sen previo aviso todos os acordos con PURCHASER (incluído este Contrato) sen compensación nin devolución das cantidades pagadas en virtude destes acordos.

8.5 Visa, MasterCard e Western Union aceptadas cunha taxa de procesamento do 3.75%.

8.6 Todos os pagamentos realizaranse en fondos estadounidenses.

 

9. Defectos e reclamacións:

9: 1 O COMPRADOR debe inspeccionar inmediatamente a mercadoría á súa chegada at o enderezo de entrega.

9.1.1 PASOS QUE SE DEBEN CANDO RECIBIR ENVÍOS

(i) VERIFICAR O CONTO

Asegúrese de recibir cantos cartóns figuran no recibo de entrega. Se se descubre algunha escaseza, observe exactamente cantos cartóns quedan escasos no recibo de entrega do transportista e que o condutor observe a escaseza na súa copia.

(ii) EXAMINE ATENTAMENTE CADA CARTÓN POR DANOS

Se os danos son visibles, anote este feito no recibo de entrega e faga que o condutor indique claramente os danos na súa copia. Se sospeita que o contido do cartón pode estar danado, insista en que o condutor permaneza presente mentres abre o cartón e inspecciona o contido conxuntamente. Calquera dano oculto descuberto tamén debe anotarse no recibo de entrega e na súa copia. Asegúrese de conservar a súa copia.

(iii) INMEDIATAMENTE DESPOIS DA ENTREGA, ABRE TODOS OS CARTÓNS E INSPECCIONA POR DANOS CONCELIDOS

Deberíanse abrir todos os envases e inspeccionar o contido para detectar posibles danos ocultos.

(iv) INFORME CALQUERA PROBLEMA Á ATENCIÓN AO CLIENTE DE LEMA INMEDIATAMENTE (+86 10 69412688)

Se se atopan danos, os detalles deben comunicarse a LEMA inmediatamente. Se non informa dos danos ocultos dentro dos 5 días naturais seguintes á data de entrega, o transportista rexeitará a reclamación e os custos de reposición poden ser da súa responsabilidade.

9.1.2 PASOS QUE SE DEBERÁ CANDO O transportista inspecciona os elementos danados

(i) ARTIGOS DANOS NA ÁREA DE RECEPCIÓN

Asegúrese de que os elementos danados non se moveron da zona de recepción. Permitir ao inspector inspeccionar os artigos danados, as caixas de cartón, os materiais de embalaxe interiores e a factura de carga. Asegúrese de conservar o recibo de entrega, xa que será necesario como documentación xustificativa cando se presente a reclamación.

(ii) Despois de que o inspector cubra o informe, léeo con coidado antes de asinar

Se non está de acordo con ningunha declaración feita polo inspector no informe, non o asine. A non ser que as reparacións sexan completamente satisfactorias, asegúrese de que o inspector solicita a substitución no informe de inspección. Un novo elemento só se pode pedir se o informe especifica "substituír".

(iii) SEGUIR CONSERVANDO A MERCANZA DAÑADA

Aínda que se completou a inspección, os elementos danados non se poden usar nin eliminar sen o permiso por escrito do transportista ou LEMA. Unha vez liquidada a reclamación, o transportista recollerá os artigos danados ou enviará unha carta para pedirlle que desbote a mercadoría.

9.2 Se o COMPRADOR ten algunha queixa sobre a natureza, cantidade, calidade ou estado exterior dos Bens ou calquera outra queixa sobre os Bens que sexa razoablemente evidente. O COMPRADOR deberá avisar a LEMA no momento da entrega e rexistralo na copia orixinal dos documentos de transporte e / ou informe de entrega.

9.3 Se o COMPRADOR ten algunha queixa sobre algún defecto non visible nos Bens. O COMPRADOR debe avisar inmediatamente a LEMA cando descubra o defecto. Calquera devolución das mercadorías estará suxeita ao acordo escrito de LEMA.

9.4 A aceptación das mercadorías devoltas sempre está suxeita á discreción de LEMA e non indica que LEMA acorde asumir o custo da devolución. A existencia dunha reclamación non exime ao COMPRADOR da obriga do COMPRADOR de pagar o prezo na data de vencemento indicada.

9.5 Sen limitación ao anterior. O COMPRADOR non terá dereito a devolver a mercadoría se:

(i) O produto confeccionouse segundo as especificacións do COMPRADOR ou está personalizado para COMPRADOR; ou (ii) O COMPRADOR interferiu ou modificou as mercadorías dalgún xeito.

10. Retención:
· 10.1 Ata o pago total do prezo, LEMA mantén a propiedade dos bens e os bens deben manterse no seu estado orixinal.
10.2 En caso de retraso no pagamento, LEMA ten o dereito de recuperar as mercadorías do COMPRADOR a risco e custo do COMPRADOR e sen previo aviso.
11. Finalización:

11.1 Se o COMPRADOR non cumpre ningunha das obrigas do COMPRADOR segundo o Contrato ou cumpre algunha das garantías establecidas a continuación, LEMA terá o dereito de rescindir o Contrato sen previo aviso. O COMPRADOR deberá pagar todos os Bens completos mediante a produción que se enviou (ou está previsto que se envíe) a COMPRADOR e pagará todos os danos, cun mínimo fixo absoluto do 30% do prezo acordado (ou no caso de pedidos) que inclúen produtos personalizados ou feitos nunha configuración non estándar ou personalizada, o 50% do prezo acordado).

12. Garantía:

12.1 LEMA ofrece ao comprador unha garantía limitada de produtos para todos os produtos. A partir da data de compra, a garantía de LEMA cobre os seguintes elementos como segue:

  • Garantía de 3 anos para produtos de nivel industrial

Controlador de parede de vídeo: serie VK / serie VK Lite-B / serie VK Lite-S / serie NP Pro

Cambiador de matrices: serie MT / serie AM

 

  • 2 anos de garantía para produtos de nivel comercial

Controlador de parede de vídeo: serie CR, serie CS, serie CE, serie CL, serie TK, serie TM, serie TS

 

  • Garantía de 1 anos para produtos de exhibición e outros

Pantalla LCD, pantalla LED, extensor AV, divisor, procesador de rotación de vídeo, procesador de superposición de subtítulos, procesador de corrección xeométrica, convertedor, cable, soporte

 

12.2 A garantía só se aplicará se o COMPRADOR notifica inmediatamente a LEMA cando se descubre algún defecto nos Produtos directamente atribuíble a un erro de deseño ou fabricación. Os custos adicionais de reclamación baixo esta garantía, como impostos e gastos de envío, correrán a cargo de COMPRADOR. Ao presentar unha reclamación de garantía, LEMA investigará o presunto defecto nos Bens. Se os resultados desta investigación demostran que os Bens son defectuosos como resultado do deseño ou fabricación de LEMA, os Bens comprados serán substituídos total ou parcialmente por Bens de natureza e calidade similares.

12.2 Non se aplicará ningunha garantía nas seguintes circunstancias non limitadas:

(a) Calquera uso indebido ou abuso das mercadorías, incluído o incumprimento das instrucións de LEMA relativas ao uso das mercadorías;

(b) calquera falta de mantemento das mercadorías;

(c) Se as mercadorías se utilizaron para un propósito para o que non foron destinadas

(d) se o COMPRADOR ignora algún termo destas Condicións.

12.3 No caso de que LEMA realice reparacións, a garantía limitarase a aquelas reparacións que LEMA aceptou realizar ou as pezas de reposición que LEMA aceptou subministrar no contrato. LEMA cobrará ao COMPRADOR todos os axustes, reparacións, alteracións e / ou extensións a non ser que fosen acordados como parte do Contrato orixinal.

12.4 Os pedidos personalizados non se poden cancelar unha vez que se poñen en produción.

13. Propiedade intelectual:

13.1 Todos os dereitos de propiedade intelectual derivados da execución de ordes personalizadas, incluídos ou relacionados con debuxos, textos e deseños, serán licenciados por LURCHASER a LEMA de forma non exclusiva, a nivel mundial. O COMPRADOR completará todos os actos e celebrará os acordos necesarios para cumprir esta cláusula.

13.2 O COMPRADOR garante que a fabricación, produción e entrega final dos Bens non vulnera os dereitos de propiedade intelectual de ningún terceiro e o COMPRADOR indemniza a LEMA de todas as reclamacións de terceiros derivadas de calquera alegación de incumprimento dos dereitos de propiedade intelectual de calquera terceiro. e PURCHASER compensará a LEMA polos danos (directos e indirectos) que sufrirá LEMA. Como condición do contrato, PURCHASER comprométese a permitir que LEMA use imaxes das mercadorías instaladas no lugar de PURCHASER para a carteira de mercadotecnia e promoción de LEMA. Ao permitir que LEMA use imaxes e imaxes dos Produtos, PURCHASER transferirá automaticamente a LEMA unha licenza para usar estas imaxes sen limitación co propósito de promover produtos e servizos LEMA.

14. Sen responsabilidade por perdas comerciais:

14.1 Na medida en que se permite a lexislación aplicable, LEMA renuncia a todas e todas as garantías de calquera tipo, xa sexan expresas ou implícitas, en relación cos Bens. Isto non afecta aos dereitos legais de PURCHASER como consumidor.

2 LEMA non será responsable, por contrato, delito (incluíndo, sen limitación, neglixencia), precontratos ou outras representacións (distintas das falsas declaracións fraudulentas ou neglixentes) ou fóra ou en conexión con estas condicións por: (i) calquera perdas económicas (incluíndo sen limitación a perda de ingresos, beneficios, contratos, negocio ou aforro previsto); ou (ii) calquera perda de boa vontade ou reputación; ou (iii) as perdas especiais ou indirectas sufridas ou sufridas por esa parte derivadas ou relacionadas coas disposicións de calquera asunto baixo as condicións.
15. Xerais:
15.1 Cesión por parte do COMPRADOR: O COMPRADOR non pode transferir o beneficio do contrato nin os dereitos derivados deste a ninguén sen o consentimento previo por escrito de LEMA.
15.2 Cesión por parte da empresa: LEMA terá dereito a ceder o beneficio do contrato e as débedas do contrato.
15.3 Subcontratación: LEMA pode subcontratar as súas obrigas derivadas do contrato.
15.4 Condicións non válidas: cada unha das cláusulas do contrato é separable e separable e, se se considera que calquera prazo é nulo ou non válido, cortarase e os termos restantes continuarán en vigor.
15.5 Renuncias: LEMA pode, en ocasións, a discreción e absoluta decisión de LEMA, decidir non exercer ou esperar antes de exercer os dereitos de LEMA. Se LEMA o fai, LEMA aínda terá dereito a insistir nos termos estritos do contrato nunha data posterior.
15.6 Lei e xurisdición: o contrato réxese polas leis da República Popular de China e os tribunais de Pequín teñen xurisdición exclusiva.

Asine a nosa newsletter

Reciba as últimas novas sobre os nosos servizos e produtos.

Asine agora

English English
Centro de Soporte
teléfono   +86 10 64912688
caixa de correo   [protexido por correo electrónico]
Contacto

Copyright © 2020 LEMA Technology Todos os dereitos reservados            Mapa do sitio | Termos e condicións | Legal  | SSL